Wykonawcy zainteresowani udziałem

w postępowaniu 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na  „Zakup i dostawa mebli do Przedszkola” w ramach realizowanego projektu pn.  „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

 Pliki do pobrania

Formularz_oferty

Oswiadczenie

Umowa meble_przeszkole

Zalacznik_nr_1_meble

Zapytanie_ofertowe

 

 

Zapytanie dostępne jest na BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia z podaniem linku

https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,1478473,zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawa-mebli-do-przedszkola-w-ramach-realizowanego-projektu-pn-dobra-.html