Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 31.08.2015r

STATUT

Przedszkola Samorządowego

w Przegini

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 61, poz. 624 i z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Dz. U. Nr. 146, poz. 1416 z 2004 r Nr 66 poz. 606, z 2005 r. Dz.U. Nr. 10 poz. 75, Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr, poz. 977)

 • Uchwała nr XVII/101/08 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 11 lutego 2008r

 • Rozporządzenie MEN z dnia lutego 2008r. 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.Nr, 36 z 1992r. poz.155 ze zmianami)

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r Nr 6, poz.69 ze zmianami)

 • Uchwała Nr XII/59/2011r w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827).

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7).

Przepisy definiujące

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Króla Jana III Sobieskiego

w Przegini, Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini i Przedszkole

Samorządowe w Przegini,

2) przedszkolu – należy rozumieć Przedszkole Samorządowe w Przegini,

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.),

4) dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Przegini,

5) radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Samorządowym w Przegini,

6) dzieciach i ich rodzicach – należy rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Przegini i ich rodziców (opiekunów prawnych),

6) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego w Przegini,

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Jerzmanowice-Przeginia,

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty  w Krakowie.

§ 2

1. Nazwa:

Zespół Szkół w Przegini

Przedszkole Samorządowe

32-049 Przeginia 403

Telefon: 12/389-80-25

NIP 513-01-70-430 Regon: 350018569

2. Organ prowadzący: Gmina Jerzmanowice – Przeginia.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty.

§ 3

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych na wniosek dyrektora Zespołu, a zatwierdzonych przez organ prowadzący.

2.Przedszkole jest czynne przez 10 godzin dziennie, w godzinach 700– 17 00.

3. Rodzice mają możliwość zapisania dziecka tylko na czas niezbędny do realizacji podstawy programowej, który określa się jako 25 godzin tygodniowo zajęć obowiązkowych i w naszym przedszkolu realizowany on jest w godzinach od 800 do 1300 lub od 900 do 1400 w zależności od organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym .

§ 4

1. Przedszkole może realizować programy autorskie lub inne innowacje pedagogiczne.

2. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeżeli wynika taka potrzeba.

4. Sposób organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

§ 5

1. Opłata za wyżywienie i czesne pobierana jest z dołu do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło świadczenie.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie zależy od ilości posiłków (1, 2, lub 3) oraz wysokości stawki żywieniowej, którą ustala dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący.Wysokość opłaty,za godzinę zajęć ponad podstawę programową, nie może być wyższa niż 1 zł.

4. Rodzice z rodzin najuboższych mają prawo do zwolnienia z czesnego.

5. Zwolnienia z czesnego dokonuje dyrektor zespołu na podstawie umotywowanego podania złożonego przez rodziców.

Cele i zadania przedszkola

§ 6

Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

9) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

10) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

12 pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie
i patriotyczne;

§ 7

Każde dziecko ma prawo do korzystania z nauki religii, która realizowana jest poza czasem przewidzianym na realizację podstawy programowej.

§ 8

Przedszkole zapewnia dzieciom potrzebującym fachowej pomocy psychologicznej kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne, a objęcie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców.

Pomoc pedagogiczna jest udzielana dzieciom w ciągu całego dnia, a zwłaszcza w kontaktach indywidualnych.

§ 9

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad nim sprawuje nauczycielka wspomagana przez woźną oddziałową.W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracowników obsługi, którzy w tym czasie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.

2. W czasie zajęć dodatkowych, w których uczestniczy część dzieci z oddziału, opiekę nad tymi dziećmi przejmuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. Pozostałe dzieci znajdują się w tym czasie pod opieką nauczyciela swojej grupy.

3. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

5. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć do przedszkola dziecka z widocznymi objawami choroby.

6. W przedszkolu nie przewiduje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmacutyków. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice zobowiązania są do niezwłocznego odebrania dziecka
z przedszkola.

7. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

§ 9a

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci, w ustalonym miejscu i czasie, tzn. przyprowadzają dziecko do sali zabaw do godziny 800 i odbierają nie później niż do godziny 1700. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego w szatni.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.


4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.


5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.


6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).


7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.


8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.


9. Po upływie tego czasu powiadamia się dyrektora przedszkola, który powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).


10. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Organy przedszkola

§ 10

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

§ 11

1. Przedszkole podlega dyrektorowi Zespołu Szkół. Dyrektor Zespołu Szkół może powierzyć kierowanie przedszkolem wicedyrektorowi ds. szkoły podstawowej i przedszkola.

2. Do kompetencji dyrektora należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych przepisów, a w szczególności:

1) kierowanie działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego – wg odrębnych przepisów,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,

6) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie przedszkola,

7) dopuszczanie do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

8) wyrażanie zgody na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

§ 12

1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin.

2. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola,

e) wspólne z dyrektorem zatwierdzanie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu oraz form

indywidualnej opieki nad dziećmi, którym potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

f) ustalanie regulaminu własnej działalności.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola,

b) projekt planu finansowego przedszkola,

c) wnioski dyrektora Zespołu o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień pracownikom przedszkola,

d) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

e) kandydata na stanowisko wicedyrektora ds. przedszkola,

f) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania.

5. Rada Pedagogiczna może wprowadzać zmiany w Statucie Przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej przedszkola są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej przedszkola jest dyrektor Zespołu lub na podstawie jego upoważnienia wicedyrektor ds. przedszkola.

§ 13

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po co najmniej jednym przedstawicielu rady oddziału, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. Regulamin określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i rad oddziałowych.

4. Rada Rodziców opiniuje:

a) zestaw programów nauczania;

b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora;

5. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem Zespołu w sprawach:

a) organizowania w przedszkolu zajęć dodatkowych,

b) gromadzenia środków dydaktycznych i sprzętu,

c) świadczy pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i turystycznych, prac społecznie użytecznych, załatwianiu spraw gospodarczych,

d) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, Gminy w sprawach istotnych dotyczących dzieci i osób tam zatrudnionych.

6. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.


7. Rady Rodziców szkoły i przedszkola mogą współpracować ze sobą lub tworzyć wspólną „Radę Zespołu”

§ 14

Rodzice mają prawo do:

1. Znajomości zadań rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

2. Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego i zachowania się swego dziecka,

3. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

4. Włączania się w całokształt życia przedszkola.

§ 15

1. Zebrania z rodzicami organizuje się zgodnie z ustalonym na każdy rok szkolny harmonogramem,
a ich tematyka związana jest z zadaniami zawartymi w rocznym planie pracy przedszkola.

§ 16

Sposób rozstrzygania sporów:

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola powołuje się każdorazowo komisję kompetentną do rozstrzygnięcia sporu.

2. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu.

3. Sposób delegowania do komisji ustalają organy według własnych regulaminów.

4. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

5. Po ukończeniu pracy komisja ustala na piśmie wnioski, na podstawie których dyrektor Zespołu podejmuje ostateczną decyzję.

Organizacja przedszkola

§ 17

Szczegółową organizację wychowania i opieki w przedszkolu określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany najpóźniej do 30 kwietnia:

1. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2. Arkusz określa czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników, godziny pracy, zajęcia dodatkowe,

3. Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola uwzględniają przepisy w sprawie przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 17a

Do Przedszkola Samorządowego w Przegini przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu

2. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, tj. 1 września, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 5 lat.

3. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku szkolnego jest zadaniem własnym Gminy.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor Zespołu po zasiągnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dziecko takie jest zwolnione od obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż 1 rok.

6. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor Zespołu, po zasiągnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

§ 17 b

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:

 1. zapisy przyjmuje dyrektor

 1. zapisy dokonywane są w miesiącu marcu od 1 do 31 marca,

 1. dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.

 1. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:

 1. oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu,

 1. pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców / prawnych opiekunów dzieci 5-letnich,

 1. notatki informacyjnej na stronie internetowej Zespołu Szkół w Przegini www.przedszkole.zsprzeginia.pl

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszeniowa przedłożona w kancelarii przedszkola w terminie od 1 do 31 marca danego roku.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

 1. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tj dzieci pięcio i czteroletnie,

 1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (miejscowości: Przeginia, Czubrowice, Racławice),

 1. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

 1. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 1. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 1. Dzieci z rodzin zastępczych,

 1. Dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci),

 1. Dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 3 lata.

( Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość)

W następnej kolejności przyjmowane są:

 1. Dzieci obojga pracujących rodziców,

 1. Rodzeństwo dzieci uczęszczających już do przedszkola,

 1. Dzieci rodziców uczących się

 1. Dzieci będące w sytuacji wskazującej na kontynuację nauki w przyszłości w SP w Przegini

 1. Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka ( 1 punkt za każdą zdeklarowaną godzinę ponad podstawę programową)

 1. W przypadku równej ilości punktów wśród dzieci decydować będzie data urodzenia kandydata

4. Przyjęcia dzieci z poza terenu gminy mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

5. Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu oprócz wymienionych w § 3 pkt 1 może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem.

6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) dyrektor przedszkola

2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej

3) przedstawiciel Rady Rodziców

4) przedstawiciel Rady Gminy

7. Komisja Rekrutacyjna pracuje w oparciu o własny regulamin.

8. Informację o wynikach rekrutacji w formie list dzieci przyjętych lub nie przyjętych na dany rok szkolny podaje się zainteresowanym w wyznaczonym miejscu do dwóch tygodni po zakończeniu rekrutacji. do dnia 26 kwietnia.

9. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola informowani są o tym fakcie telefonicznie lub listownie. Mają możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową, która znajduje się u dyrektora przedszkola.

10. Rodzic może wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporzadzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomosci listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

10. Rodzicowi /prawnemu opiekunowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu w terminie 14 dni licząc od dnia podania do wiadomości wyników rekrutacji.

11. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty złożenia pisma. O swojej decyzji dyrektor informuje pisemnie zainteresowanych rodziców.

Warunki i zasady realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

§ 17 c

1) Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu

2) Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy odpowiednio 5 lat. W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, obowiązek szkoły może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3) Jeżeli droga dziecka 5 letniego z domu do najbliższego przedszkola publicznego przekracza 3 kilometry, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego o którym mowa w punkcie jest zadaniem własnym gminy.

§ 18

1. uchylony

2. uchylony

3. uchylony

4. uchylony

5. uchylony

a) uchylony

b) uchylony

c) uchylony

d) uchylony

e) uchylony

f) uchylony

§ 19

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

§ 20

1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2. W przypadku przyjęcia 2-5 dzieci niepełnosprawnych liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 15,

3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego określającego poziom rozwoju i stan zdrowia.

§ 21

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zaproponowanego przez nauczyciela lub przez niego opracowanego, dopuszczonego przez dyrektora do użytku w przedszkolu.

2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, zatwierdzony na pierwszej naradzie rozpoczynającej nowy rok szkolny.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut,

§ 22

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zajęć, zaplecze gospodarcze, sanitarne, pomieszczenia kuchenne.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§ 23

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

2. Obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

3. Nauczyciel w szczególności:

a) prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci,

b) zapoznaje się z treścią deklaracji dotyczącej zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higieny, odpowiedzialności za życie i zdrowie,

c) odpowiada za jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej przed dyrektorem przedszkola, rodzicami i własnym sumieniem,

d) jest zobowiązany do tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez wnikliwą obserwację, kontakty indywidualne, tworzenie miejsc pracy twórczej,

e) ma obowiązek prowadzenia współpracy z poradniami specjalistycznymi o profilach, których wymaga konkretne dziecko,

f) ma prawo korzystać z pomocy dyrektora zespołu i wicedyrektora ds. przedszkola, Rady Pedagogicznej, nauczycieli metodyków oraz innych placówek oświatowych i naukowych,

g) prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami,

h) ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej dzieci 5 letnich w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt
z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 24

1. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa życia i zdrowia.

2. Wszyscy pracownicy mają obowiązek wypełniać czynności według przydziału określającego zakres pracy.

3. Intendentka odpowiada za prawidłową organizację żywienia i terminowe rozliczenie finansowe związane z żywieniem.

4. Na terenie przedszkola mogą przebywać osoby obce tylko za zgodą dyrektora przedszkola.

Wychowankowie przedszkola

§ 25

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat.

2. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 roku życia.

§ 26

1. Dzieci mają prawo do przebywania w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, z potrzebami danej grupy wiekowej, możliwościami placówki.

2. Dziecko ma prawo do:

1)Prawidłowo zorganizowanego pobytu w przedszkolu dostosowanego do jego potrzeb

wynikających z rozwoju i warunków życiowych, poprzez:

a) odpowiednie wyposażenie i stosowanie różnych form pracy przedszkola z zapewnieniem równowagi między zajęciami organizowanymi a zabawą dowolną,

b) uwzględnienie właściwości i etapów rozwojowych dziecka na drodze poznawania rzeczywistości,

c) stwarzanie odpowiedniej atmosfery, w której rozwija się chęć działania i podejmowania wysiłków,

d) dawanie możliwość realizowania własnych pomysłów, poszukiwania i odkrywania, a także gromadzenia doświadczeń przez aktywne działanie w kącikach zainteresowań.

2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego

3) Zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez:

a) uwzględnienie długiego przebywania na świeżym powietrzu, hartowania organizmu dziecka, bezpośrednie kontakty z otoczeniem,

b) właściwą organizację i rozłożenie zajęć w czasie,

c) stosowanie różnorodnych metod pracy opartych na działalności dziecka aktywizujących procesy myślowe,

d) inspirację do różnego rodzaju działalności stwarzającą warunki wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.

4) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

5) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, a w szczególności:

a) otoczenia troską każdego dziecka,

b) usuwania lub łagodzenia stwierdzonych u dzieci zaburzeń rozwojowych.

§ 27

1. Dyrektor może skreślić dziecko nie realizujące obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z listy dzieci przyjętych w przypadku:

a) nie uczęszczania bez usprawiedliwienia ponad jeden miesiąc,

b) gdy zdrowie dziecka zagraża zdrowiu innych dzieci,

c) w przypadku uchylania się od obowiązkowego opłacania należności za przedszkole.

2. Jeżeli rodzice dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zalegają z odpłatnością za przedszkole (czesne i wyżywienie) dyrektor może postanowić o uczestniczeniu przez dziecko tylko w zajęciach przez czas niezbędny do realizacji podstawy programowej.

Postanowienia końcowe

§ 28

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

1. Zmian w statucie przedszkola może dokonać Rada Pedagogiczna Przedszkola zwykłą większością głosów.

2. Statut jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.