KONCEPCJA

PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W PRZEGINI

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego ( Dz. U. z 2009r.,Nr4, poz.17),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 poz. 80)
 • Ustawa o Systemie Oświaty Art. 33 i 34 z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz. 2572 z  późniejszymi zmianami ) .
 • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr168, poz.1324)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560).
 • Statut Przedszkola.

 CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA 

1.Tworzenie warunków do stymulowania rozwoju intelektualnego, duchowego,  moralnego i kulturalnego.

2.Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój

3.Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka

4.Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

5.Zapewnienie i zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 1.Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera                                        

 • Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,
 • Poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,
 • Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,
 • Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych,

 2.Twórczość                      

 • Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi
 • Uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)
 • Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku
 • Wystawy prac plastycznych
 • Przedstawienia i inscenizacje w wykonaniu dzieci

3.Samodzielność

 • uczenie się poprzez zabawę, śpiew, taniec, muzykę, aktywność plastyczną
 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań
 • samodzielne dbanie o swój wygląd

 4.Wspomaganie rozwoju dziecka                                            

 • Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
 • Doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Naszą przedszkolną społeczność stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.
 • Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata

Propagujemy:

 • bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja,
 • stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.

Zapewniamy:

 • troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności
 • diagnozowanie i rozwijanie umiejętności u dzieci
 • rozwijanie pozytywnych cech
 • zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
 • kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,
 • bardo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy,  wspomagającą  dzieci w codziennych sytuacjach i edukacji,

Oferujemy:

 • aktywne metody pracy
 • zajęcia dodatkowe (rytmika, tańce, j. angielski, j. niemiecki, szachy, gimnastyka korekcyjna, religia)
 • wycieczki
 • uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe
 • udział dzieci i rodziców w konkursach
 • udział spotkaniach z przedstawicielami poradni
 • udział w akcjach charytatywnych

 CO JEST NAJPILNIEJSZE DO WYKONANIA?

 • Zmiana mebli w salach zajęć
 • Pozyskanie środków finansowych na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych
 • Doposażenie placu zabaw

CEL DO OSIĄGNIĘCIA

Gdzie jesteśmy obecnie? 

 • Przedszkole znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Przegini
 • Przedszkole nie posiada sali gimnastycznej do ćwiczeń z dziećmi i organizacji uroczystości  przedszkolnym na większą skalę
 • Brakuje nowoczesnych środków audiowizualnych – projektor multimedialny, kserokopiarka
 • Mamy niedostateczne środki finansowe na zatrudnienie w przedszkolu: pomocy nauczyciela, psychologa
 • Wskazana jest zmiana wyposażenia w salach zajęć (meble)
 • Umywalki i krany w łazience są za wysoko, konieczna jest wymiana spłuczek

Dokąd zmierzamy?

Kroki do podjęcia

 • Pozyskanie środków finansowych na zmianę wyposażenia w salach zajęć
 • Dostosowanie łazienek do wzrostu dzieci (obniżenie umywalek, wymiana kranów, wymiana spłuczek)
 • Utrzymanie pomieszczeń w bezwzględnej czystości
 • Używanie do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku
 • Systematyczna konserwacja i naprawa sprzętu i mebli znajdujących się w budynku
 • Zakup projektora, kserokopiarki
 • Sukcesywne doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • Dbałość o wysoki poziom estetyczny pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych w salach, holu placówki
 • Włączenie pracowników kuchni i intendenta do zdrowego programu żywienia, spożywanie dużej ilości owoców  i warzyw oraz picie nie gazowanej wody mineralnej, ograniczenie słodyczy, jak też używanie do przygotowywania posiłków  jak najmniej konserwantów, barwników
 • Podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli  poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach
 • Rozszerzenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną (logopeda, pedagog, psycholog)
 • Pozyskiwanie środków finansowych  poprzez realizacje projektów, poszukiwanie sponsorów i darczyńców
 • Systematyczna aktualizacja strony internetowej
 • Propagowanie działań placówki w środowisku
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

 MISJA PRZEDSZKOLA   

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu  każdego wychowanka.

 KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA 

 • Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego  dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami
 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność
 • Wzmacnianie Pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym  poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej

CELE STRATEGICZNE 

1.Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej,  opiekuńczej  i dydaktycznej

2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:

 • realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola
 • monitoringu realizacji podstawy programowej
 • systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans .

3.Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

4.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

 O NASZYM PRZEDSZKOLU 

Nasze przedszkole należy do Zespołu Szkół w Przegini. Zatrudnia 5 nauczycieli.

Przedszkole zapewnia opiekę 75 dzieciom w trzech grupach. Czynne jest w godzinach 7:00- 17:00. Kadra przedszkola ma bardzo dobry kontakt z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

W przedszkolu panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera.

 TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma już własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Ma też swoje logo i kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Powitanie jesieni – /dzień pomarańczowy/
 • Spotkanie z policjantem
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki
 • Dzień górnika
 • Mikołaj
 • Wigilia
 • Jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy
 • Powitanie zimy /dzień niebieski/
 • Dzień babci i dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Walentynki
 • Powitanie wiosny /dzień zielony/
 • Dzień strażaka
 • Dzień rodziny
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka
 • Powitanie lata / dzień żółty/
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze – uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.

Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.