Program Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie Polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony ich praw. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce Ochrony Dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą, jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

Do pobrania: Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem 20160707

WAŻNE ADRESY I TELEFONY
Krakowski Ośrodek Terapii ul. Miodowa 12 12 422 18 58
Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ ul. Kopernika 21 12 424 87 50
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73 12 425 57 84
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b 12 421 92 82
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 12 412 15 66
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 29 12 422 27 12
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. J. Słowackiego 20 12 397 94 12 w. 412,574,564
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jerzmanowice 12 389 50 71
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Krzeszowicach

ul. Długa 22 122820978
Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin ul. Krupnicza 38 12 431 18 08
Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii dla Młodzieży ul. Batorego 5 12 633 35 31
Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie os. Krakowiaków 46 12 425 81 70
Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73 12 425 57 47
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich   i Patologii

ul. Łokietka 205 126157092

126157003

126157042

Młodzieżowy telefon zaufania – 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
Pomarańczowa linia – 0 801 140 068

Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.
Krakowski Telefon Zaufania – 12 413 71 33
Informacja Toksykologiczna – 12 647 11 05
Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich Rodzin – 12 411 60 44
Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 0 800 12 00 02